Instalacje

Przyłącza wod-kan

PROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN

Krok 1. Należy zaopatrzyć się w:
a) zaktualizowaną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000
b) informacje o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu podziemnym przecinającym lub znajdującym się w pobliżu projektowanych przyłączy.

Przyłącza

Mapę oraz informacje techniczne może nabyć nasze biuro projektowe.

Krok 2. Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Wniosek może złożyć zarówno inwestor czy właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona, biuro projektowe.

Wniosek o wydanie warunków technicznych możemy złożyć za Państwa.

Krok 3. Na podstawie projektu architektonicznego budynku należy dokonać wyboru miejsca włączenia przyłączy do istniejących sieci wod-kan zlokalizowanych w ulicy. Należy wyznaczyć trasę przyłączy oraz określić stan prawny na trasie projektowanych przyłączy.
Następnie należy uzgodnić ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działki) przebieg przyłączy i uzyskać zgodę na roboty budowlane.

Krok 4. Należy uzgodnić trasę przyłączy w ZUDP (Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Krok 5. Należy wykonać projekt budowlano-wykonawczy, czyli:
a) ustalić liczbę i rodzaj przyborów sanitarnych w obiekcie, a następnie wykonać obliczenia hydrauliczne dla określenia zapotrzebowania na wodę oraz odbiór ścieków sanitarnych dla rozpatrywanego budynku,
b) określić średnice przyłączy dla danych przepływów oraz dobrać najkorzystniejsze rozwiązania techniczne,

c) wykonać profile przyłączy wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej czy deszczowej,
d) wykonać schematy szczegółów: węzła wodomierzowego w piwnicy lub innym pomieszczeniu czy studzienki wodomierzowej, studni kanalizacyjnej, schematy węzłów wodomierzowych itp.
e) wykonać opis techniczny.

Krok 6. Należy uzgodnić projekt techniczny budowy przyłącza w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w danym mieście, w którym staramy się o przyłączenie do sieci. Do projektu należy załączyć:
– opis techniczny wraz z kompletem rysunków: planem sytuacyjnym z wrysowanymi trasami przyłączy, profilami, schematami i szczegółami montażowymi wymaganymi do wykonania projektowanych przyłączy,
– warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan (patrz Krok 2),
– opinię uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP,
– inne uzgodnienia lub opinie, o które należało wystąpić z przyczyn przebiegu trasy przyłącza (np. gdy przyłącze przebiega po działkach innych właścicieli).

Zgodnie z Prawem Budowlanym obowiązującym w Polsce, budowa przyłączy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

W obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 26 września 2005 r., w przypadku budowy przyłączy, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

1. na podstawie zgłoszenia (Prawo budowlane art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),

2. bez zgłoszenia (Prawo budowlane art. 29a).

Tą stronę wyszukiwano za pomocą słów:

  • Instalacja wod-kan Kołobrzeg
  • przyłącza Kołobrzeg
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)